Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Tel.: 535040878

Email.: kontakt@lupusfire.pl

do kasy suma: 0,00 zł
Regulamin

§ 1

Postanowienia ogólne

 

 1. Sklep internetowy LUPUS FIRE, dostępny pod adresem internetowym www.lupusfire24.pl.

 2.  Niniejszy Regulamin skierowany jest do Klientów korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 3. Przedmiotem działalności Sklepu Internetowego www.lupusfire24.pl jest sprzedaż detaliczna i hurtowa drzwi, okien, klap oraz innych zabezpieczeń przeciwpożarowych za pośrednictwem sieci Internet.
 4. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie www.lupusfire24.pl są fabrycznie nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych.
 5. Ceny podane na stronie Sklepu www.lupusfire24.pl wyrażone są w złotych polskich oraz zawierają podatek VAT.
 6. Kupujący może składać zamówienia w Sklepie Internetowym 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu poprzez stronę www.lupusfire24.pl, ale także mailowo, telefonicznie, listownie, osobiście czy też za pośrednictwem faxu.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta ( Dz. U. 2014 poz. 827) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).
 8. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

 

§ 2

Definicje

 

 1. Sprzedawca – LUPUS FIRE z siedzibą w Gdyni przy ul. Skośnej 3 , kod pocztowy 81-448.

 2. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

 3. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.lupusfire24.pl.

 4. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 5. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

 6. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

 7. Konto - konto klienta w Sklepie, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

 8. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

 9. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży.

 10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu. Dodatkowo, Koszyk umożliwia ustalenie i modyfikację danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

 11. Produkt - dostępny w Sklepie towar będący przedmiotem Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

 12. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 13. Użytkownik - każdy podmiot korzystający ze Sklepu Internetowego www.lupusfire24.pl

 

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 

Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą poniższych danych teleadresowych:

 

 1. Adres Sprzedawcy: Gdynia, ul. Skośna 3

 2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@lupusfire.pl

 3. Numer telefonu Sprzedawcy: (58) 690 71 75

 4. Numer fax Sprzedawcy (32) 729 82 15

 

§ 4

Wymagania techniczne

 

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową posiadającą aktualne oprogramowanie pozwalające na poprawne wyświetlanie zawartości Sklepu Internetowego.

 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

 3. włączona obsługa plików cookies.

 

§ 5

Informacje ogólne

 

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6.

 3. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi kurierskie), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

 

§ 6

Rejestracja w Sklepie

 

 1. Rejestracja (założenie Konta) w Sklepie jest dobrowolna i bezpłatna.

 2. Aby dokonać rejestracji (założyć Konto) w Sklepie, należy wypełnić Formularz Rejestracji znajdujący się na stronie www.lupusfire24.pl podając w nim swoje prawdziwe dane.

 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu (adresu e-mail) i hasła ustanowionych w Formularzu Rejestracji.

 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

 

§ 7

Zasady składania Zamówienia

 

 1. Informacje o produktach, które prezentowane są na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego; stanowią one zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży. 
 2. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji stanowi przyjęcie oferty według treści oświadczenia złożonego przez Sklep.

 3. Zamówienia można składać przez 24 h/dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok, za pośrednictwem Formularza Zamówienia wypełnianego na stronach Sklepu.

 4. W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”.

  Dodanie Produktu do "Koszyka" nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia - Klient może dowolnie dodawać lub usuwać Produkty z "Koszyka". "Koszyk" umożliwia Klientowi zarządzanie zamawianymi produktami, ich podgląd oraz przeliczanie wartości zamówienia. 

 2. wybrać opcje określający sposób dostawy
 3. kliknąć przycisk "Zamawiam"

 4. wybrać opcję dokonania zakupów po zarejestrowaniu Konta w Sklepie, lub też dokonania zakupów bez rejestracji - wówczas Klient podaje w formularzu dane niezbędne do realizacji umowy przez Sprzedawcę.
 5. potwierdzić zamówienie

 6. opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 4.

  5. Obsługa zamówień odbywa się w dni robocze, w godzinach 07:00 – 18:00.

   

   

  6. Zamówiony towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Kupującego.

  7. Ceny towarów wyrażone są w PLN i zawierają podatek VAT.

  8. Klient ponosi koszty dostawy zakupionego towaru, w zależności od wagi i gabarytów przesyłki. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi kurierskie) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

  9. Do zakupionego towaru dołączana jest faktura VAT.

 

 

§ 8

Wykonanie umowy sprzedaży

 

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz wystawioną fakturę pro forma zgodnie z danymi podanymi w Formularzu Zamówienia. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail, zawarta zostaje Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 3. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu należności za zakupiony towar na wskazanym przez Sprzedawcę w fakturze pro forma rachunku bankowym.

 4. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

 5. Towar wysyłany jest przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ust. 9 niniejszego paragrafu).

 6. Paczki dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres, następnego dnia roboczego od daty wysyłki towaru.

 7. Drzwi dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres w ciągu 48 godzin od daty wysyłki towaru.

 8. Przesyłkę należy sprawdzić w obecności kuriera pod kątem kompletności oraz nienaruszalności opakowań. W przypadku uszkodzenia opakowania, bądź niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem Klient zobowiązany jest do sporządzenia protokołu uszkodzenia przesyłki oraz niezwłocznego kontaktu ze Sklepem w celu złożenia reklamacji.

 9. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

 10. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia zaksięgowania należności za zakupiony towar na rachunku bankowym Sprzedawcy.

 11. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

 

§ 9

Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Każdy Klient, będący konsumentem w rozumieniu art.22 Kodeksu cywilnego, ma prawo do odstąpienia od zawartej Umowy Sprzedaży, bez podania przyczyny.

 2. Prawo do odstąpienia od zawartej Umowy Sprzedaży przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia dostarczenia Produktu konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie.

 3. W przypadku Umowy, która obejmuje kilka Produktów dostarczanych partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 2 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

 5. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres siedziby firmy LUPUS FIRE ul. Skośna 3, 81-448 Gdynia, lub drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@lupusfire.pl . Wzór odpowiedniego formularza w formacie pdf. do pobrania z naszej strony – pobierz formularz zwrotu.

 6. W przypadku przesłania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle konsumentowi na podany przez niego adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.

 7. Skutki odstąpienia od Umowy:

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowę uważa się za niezawartą.

 2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od Umowy, dokonane przez niego płatności za zakupiony towar.

 3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez konsumenta użyte w pierwotnej transakcji.

 4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego towaru.

 5. Konsument powinien odesłać towar na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

 6. Jeśli zwracanym towarem są drzwi, Konsument zobowiązuje się odesłać je transportem dedykowanym. Drzwi należy dostarczyć bezpośrednio do magazynu wskazanego uprzednio przez pracownika obsługującego zamówienie. Przyjęcie zwrotu drzwi następuje po ich sprawdzeniu i zatwierdzeniu braku uszkodzeń przez kierownika magazynu w obecności kierowcy, który dostarczył drzwi.  
 7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

 8. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 

 

§ 10

Reklamacja i gwarancja

 

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

 6. W przypadku otrzymania uszkodzonej przesyłki należy spisać z kurierem protokół szkody na tę okoliczność.

 7. Informacja o udzieleniu gwarancji na produkt, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie. Sprzedawca dołączy też kartę gwarancyjną do sprzedanego Produktu.

 

 

 

§ 11

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

 1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

 2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

 

§ 13

Polityka cookies

 

 

 1. Sklep internetowy www.lupusfire24.pl wykorzystuje pliki cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Sklepu przez Użytkownika.
 2. Pliki typu cookies to pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową Użytkownika na jego komputerze, pozwalające na identyfikację Użytkownika oraz utrwalające jego preferencje na podstawie odwiedzanych witryn internetowych. 
 3. Pliki typu cookies umożliwiają utrzymanie sesji Użytkownika bez konieczności ponownego wpisywania loginu i hasła na każdej podstronie.

 

§ 14

Postanowienia końcowe

 

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl